Vg2 skogbruk

Vg2 Skogbruk

Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark. Programfagene skal bidra til å legge grunnlaget for en langsiktig forvaltning av skog og utmark, og til yrkesutøvelse med vekt på utøverens ansvar som forvalter og som leverandør av varer og tjenester i nasjonale og internasjonale markeder.

Programfagene har som mål å bidra til en yrkeskompetanse der utøveren skal ivareta hensynet til allmennheten og til bærekraftig utvikling. Programfagene skal utvikle kompetanse i hva skog og utmark kan tilby innen virkeproduksjon og som arena for allmenn livsutfoldelse. I tillegg til å gi faglig forståelse av arbeid og yrkesutøvelse skal programfagene bidra til å utvikle kreativitet, tverrfaglig tenkning og personlig vekst. Opplæringen skal legge til rette for innovasjon og entreprenørskap, der kunnskap om mangfoldet av aktiviteter og muligheter i skog og utmark står sentralt.

Opplæringen skal favne om varierte yrkesoppgaver knyttet til produksjon av trevirke og andre utmarksprodukter og til forvaltning av skog i et langsiktig perspektiv. Videre skal den legge vekt på skogen som kulturlandskap og urørt natur, som leveområde for dyr og planter, og på fotosyntesen som miljøfaktor. Opplæringen skal derfor ha et helhetlig og langsiktig perspektiv, med god sammenheng mellom teori og praksis og med nærhet til lokalt næringsliv og lokale organisasjoner. Det skal legges til rette for at eleven kan opparbeide erfaring med arbeid under utfordrende natur- og klimaforhold, med bruk av avansert teknologi og med knappe marginer der yrkesutøveren ofte må foreta vurderinger og møte utfordringer på egen hånd. Videre skal programfagene bidra til livslang læring gjennom sitt allmenndannende aspekt, der det legges vekt på kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til samspillet mellom økologi, økonomi, teknologi og livsverdier. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning innen skogsoperatørfaget eller studieforberedende utdanning i naturbruk

Skogbruk passer for deg som:

  • er glad i å være ute i naturen
  • ønsker å arbeide med skog og utmark
  • vil ta fagbrev i skogbruk
  • tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
  • skal drive egen skogeiendom

Hva kan du bli?

Skogbruker

Skogbruk er en næring der riktig stell og pleie av skogen fornyer ressursene. Dette er en næring preget av nærhet til naturen, med høyt tempo og krav til effektivitet.

Skogsarbeider, fagarbeider

En arbeider med allsidig utdanning og fagbrev i skogsarbeid. Som skogsarbeider må du vite så mye om naturen at du kan ta hensyn til miljøet og ta flerbrukshensyn i planleggingen og ved utføringen av arbeidet.

Skogsmaskinfører, fagarbeider

En person med fagbrev som skogsmaskinfører som kan planlegge og utføre alt arbeid i forbindelse med tynning, sluttavvirkning og transport av virke i terrenget.

Skogforvalter

Arbeider innen offentlig eller privat forvaltning. Du må vanligvis ha høyere utdanning i tillegg.

Skogvokter

Ansvarlig person som tar seg av den daglige forvaltningen av skog og utmark. De fleste skogvoktere har skogbruksopplæring fra høgskole eller universitet.

Trelastarbeider, fagarbeider

Person som arbeider på sagbruk eller høvleri. Opplæring gis i utdanningsprogram for Bygg og anleggsteknikk.

I skogbruksopplæringen er også en del trelastfag trukket inn.

Trepleier

En person som kan klatre i beskjære trær på en sikker måte. Dette er kompetanse som blir mer og mer etterspurt i offentlige eller private hager og parker.

Utmarkstekniker

Person som arbeider med veiledning, oppsyn og planlegging i utmark. De fleste utmarksteknikere har utdanning fra høgskole. Det kan være en stor fordel å ha grunnutdanning fra naturbruk.