Vekt på landbruk

VG1 Naturbruk

På Vg1 naturbruk kan du dyrke interessen din samtidig med utdanningen. Her kan du lære om:

 • å produsere mat fra planter og dyr
 • å utføre arbeid på åker og i fjøs
 • å stelle dyr
 • å være anleggsgartner
 • å utføre gartnerarbeid
 • å arbeide i skogen
 • å kjøre traktor
 • å behandle maskiner
 • å drive friluftsliv, jakt og fiske
 • lage mat ute og på kjøkkenet

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.
Du kan også få studiekompetanse med fordypning i matematikk og biologi.

På VG1 Naturbruk kan du velge mellom 4 profiler; Landbruk, hest, skog og anleggsgartner/gartner. Valget vil føre til at du i praksistimene vil få mer vektlegging innen den profilen du har valgt.

VG1 med fordypning Landbruk

 Naturbruk med landbruksprofil passer for deg som

 • liker å arbeide ute i variert natur og klima
 • har omsorg for dyr og mennesker
 • er interessert i naturen
 • har praktisk håndlag
 • er flink til å samarbeide med andre
 • ønsker å fortsette på VG2 landbruk og gartneri neste år
 • avslutte med VG3 landbru med agronomutdanning eller VG3 naturforvaltning  og få studiekompetans

VG2 Landbruk og gartnernæring

På VG2 landbruk og gartneri legger du grunnlaget for videre opplæring i landbruk og gartnerfag eller studieforberedende utdanning innen naturbruk med studiekompetanse.

 

Produksjon og tjenesteyting
Programfaget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.  Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom næringsdrift og konsekvenser for natur og miljø. Programfaget omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr inngår også. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

Forvaltning og drift
Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omhandler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

VG3 Landbruk

Undervisningen for landbruk inneholder:

 

 • Allsidig agronomkompetanse
 • Grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i landbruksbedrift
 • Samspill mellom biologien, naturen og mennesket
 • Kompetanse om økologisk og konvensjonell drift
 • Kunnskap om etablering av nye næringsmuligheter
 • Sammenhenger mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk utbytte
 • Mulighet for økt selvstendighet gjennom praktiske arbeidsoppgaver
 • Kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
 • Drift av skolens gårdsbruk i perioder under kyndig veiledning

Agronomens arbeidsfelt kan være selvstendig næringsdrivende i egen landbruksbedirft eller profesjonell arbeidstaker innen gårdsarbeid 

Hva kan du bli?

Avløser

Ikke beskyttet tittel. Person som utfører det nødvendige arbeidet på en gård når gårdbrukeren har ferie eller fri. En avløser vil ha store fordeler av å ha agronom-utdanning, men det er ikke et krav.

Agronom

Agronom er tittelen på en som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, storfedrift, drive ”opplevelseslandbruk” knyttet til turisme, arbeide med miljøvern, naturforvaltning og skjøtsel knyttet til kulturlandskap.

Bonde

Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.

Dyrepleier

Arbeider med stell av dyr i dyrepark, kennel, dyrebutikk, dyreklinikk, sirkus etc. Toårig studie ved Norges veterinærhøgskole. Krever generell studiekompetanse, gjerne fra naturbruk.

Dyrlege

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.

Naturbruk gir deg grunnleggende kompetanse og svært gode forutsetninger for videre studier.

Friluftsliv, veileder

Naturbruk kan gi et godt grunnlag for veiledning i friluftsliv og for studier i friluftsliv ved høgskole.

Fritidsleder

Yrkestittel for person som arbeider med å aktivisere mennesker. Ferdigheter og kunnskaper i naturbruk kan være svært relevante, og det kan være en fordel å ha god kontakt med dyr.

Gjeter

Navn på den som har tilsyn med husdyr på beite. Vedkommende må like å være alene, være glad i natur og dyr. Det er en fordel om du verken er selskapssyk eller mørkredd.

Gårdbruker

Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.

Inseminør

Person som arbeider med kunstig sædoverføring hos husdyr. Det er en fordel å ha grunnutdanningen fra naturbruk.

Landbruksmaskin-mekaniker, fagarbeider

Yrkestittel knyttet til utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon. Etter to år på skole går har du to år i lære på Landbruksmaskinmekanikerfaget. Denne typen mekanikere har spesialisert seg innenfor landbruksmaskiner og kan bruke, vedlikeholde og reparere slike.

Landbruksvikar

Person som er tilsatt av kommunen for å arbeide på gårdsbruk når gårdbruker har ferie, er syk eller på annen måte er forhindret fra å gjøre det daglige arbeidet (Se også avløser.)

Landmåler

Person som arbeider med å nedtegne og utarbeide ulike typer kart. Denne tittelen krever høgskoleutdanning.

Praktikant

I landbrukssammenheng er dette betegnelsen på en person som arbeider i landbruket uten at det kreves formell utdanning.

Reindrifter

En person som arbeider med rein og reindrift, enten som eier eller som avløser/vikar.

Røkter

Person som passer, trener og rir / kjører hester. Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest. Som rytter/hestetrener jobber du med drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding og/eller hesteturisme.

Utmarkstekniker

Person som arbeider med veiledning, oppsyn og planlegging i utmark. De fleste utmarksteknikere har utdanning fra høgskole. Det kan være en stor fordel å ha grunnutdanning fra naturbruk, f.eks. skogbruk.

Veterinær

Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.

Zoolog

Tittel som kan benyttes av personer som har studert zoologi (dyrelære) ved universitet eller høgskole.

Økologisk agronom

En person som har naturbruksudannelse og yrkeskompetanse innen spesialområdet økologisk landbruk.